12/05/2015

Dr. G.J. Bouma


Volledige naam

Gert-Joan Bouma

Functie
Neurochirurg

Opleiding & Fellowship(s)
Opleiding geneeskunde: 1978-1986,  Rijksuniversiteit Groningen
Opleiding neurochirurgie: 1988-1996, AMC, Amsterdam
Fellowship(s): 1989-1991, Research Fellow Neurotrauma and Critical Care, Division of Neurosurgery, Medical College of Virginia, Richmond, Virginia, USA.

Promotie
Titel:
Cerebral circulation after severe head injury. A clinical study.
Promotores:
Prof. Dr. D.A. Bosch en Prof. Dr. J.P. Muizelaar
Jaar:
1993
Universiteit:
Universiteit van Amsterdam

Aandachtsgebieden
Wervelkolomchirurgie
Neurovasculair
Trauma

Wetenschap/publicaties

Lidmaatschappen
Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen
Vereniging tegen de Kwakzalverij
Congress of Neurological Surgeons
Dutch Spine Society
EANS
Spine Society of Europe
Nederlands Neurovasculair Genootschap
Cervical Spine Research Society
A-O Spine
North American Spine Society